नेपाली अनुवाद तथा दोभाषे सेवा ,अस्ट्रेलियामा

Nepali Translation & Interpretation services
नेपाली अनुवाद तथा दोभाषे सेवा
We are the language professionals translating documents in Nepali (Nepalese) to English and vice versa. Recognised by NAATI we translate any documents from any states in Australia.
छिटो -छरितो तवरले आफ्नो कागजपत्र अङ्रेजी बाट नेपाली वा नेपाली बाट अङ्रेजि भाषामा अस्ट्रेलियन सरकारबाट इजाजत प्राप्त ब्यक्ति बाट अनुवाद गराउन हामीलाई सम्झनुस् । तपाइको कागज पत्र एकै दिनमा र कम मुल्यमानै अनुवाद हुने छ। नागरिकता , जन्म, विवाह , लाइसेन्स, वा कुनै पनि कगजात, अडियो सिडी कम मुल्यमा अनुवाद सेवा उपलब्ध छ ।
• Professional translating and interpreting service (NAATI Recognised & 
Paraprofessional )
* Birth Certificates
* Marriage Certificates
* Driver Licence
* Statement and Statutory Documents
* Visa applications /RRT/MRT/DIAC/Courts Documents
• *All types of Nepali & English Documents, Audio CD

सम्बन्धित शिर्षकहरु