प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा पारवाहन सम्झौतालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव

k|wfgdGqLåf/f rLg e|d0faf/] ;ldltdf hfgsf/L k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nLn]] z'qmaf/ Joj:yflksf ;+;bsf] cGt/f{li6«o ;DaGw tyf >d ;ldltsf] a}7snfO{ kmfu'g & ut]b]lv x'g] cfkmgf] rLg e|d0faf/] hfgsf/L lbg'x'Fb} . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

काठमाडौँ, राष्ट्रिय जागरण अभियान, नेपालले प्रधानमन्त्रीको आइतबारबाट हुन लागेको चीन भ्रमणमा चिनियाँ भूमिमार्फत विश्वसँगको निर्वाध व्यापारका लागि समुद्री बन्दरगाहसम्मको पारवाहन सुविधा सम्बन्धी सम्झौतालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ ।

अभियानका प्रवक्ता डा विनोद न्यौपानेले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालमाथि लादिएको इन्धन सङ्कटलाई स्थायी रुपमा समाधान गर्नका लागि सम्भावित सबै उपायबारे चीनसँग छलफल गर्न माग गरिएको छ ।

पूर्व मन्त्री डा उपेन्द्र देवकोटा संयोजक रहेको सो अभियानले नेपाली भूमिलाई चीन, भारत वा अन्य देशका विरुद्धमा कसैबाट प्रयोग हुन नदिने नीतिअनुसार परराष्ट्र नीति भरपर्दो बनाउन सुझाव दिएको छ ।

नेपालको अभिन्न भू–भागका रुपमा रहेको लिपुलेकका विषयमा भारत र चीनबीच भएको सम्झौता खारेजीको विषय भ्रमणमा उठाउन प्रधानमन्त्रीसँग अभियानले माग गरेको छ ।

भारतसँगको एकाधिकारपूर्ण व्यापार परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्न चीनसँगको व्यापार वृद्धि तथा नाकाको विस्तारको योजनालाई महत्वकासाथ उठाउन विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।

सम्बन्धित शिर्षकहरु