अमेरिकी राजदूत र प्रधानमन्त्री ओली भेटे

k|wfgdGqL–cd]l/sL /fhb"t e]6jftf{ k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL;Fu g]kfnsf nflu cd]l/sL /fhb"t cnfOgf aL 6]kn]6hn] dªunaf/ k|wfgdGqL sfof{no l;+xb/af/df lzi6frf/ e]6 ug'{x'Fb} . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

काठमाडौँ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत अलाइना बी टेपलेट्जले मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा शिष्टाचार भेट गरे ।

त्यस अवसरमा उनीहरुबीच नेपाल–अमेरिका सम्बन्धका साथै नयाँ संविधान कार्यान्वयनबारे छलफल भएको थियो ।

राजदूत टेपलेट्जले अमेरिकी सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई ज्ञापन गर्दै उनको कार्यकालको सफलताको कामना गरे ।

गत साता मात्र आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेकी अमेरिकी राजदूतको प्रधानमन्त्री ओलीसँगको यो पहिलो भेटवार्ता हो ।

सम्बन्धित शिर्षकहरु