एमालेले देशलाई टुक्रयाउन दिदैन–नेता गौतम

पोखरा । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले संविधानको एउटै धारा पनि परिवर्तन र प्रदेशको एक ईन्च जमिन पनि तल माथि हुन नदिने बताएका छन्।
प्रेस चौतारी नेपाल कास्कीले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले अघिल्लो सरकार गिराउन कुनै तथ्यगत आरोप लगाउन नसकी विपक्षमा बहुमत पु¥याएर अर्को सरकार बनाइएको उल्लेख गरे।
उनले सरकारले राम्रो काम गरे समर्थन र नराम्रो काम गरे विरोध गर्ने उल्लेख गर्दै देशलाई टुक्रयाउन एमालेले कदापि नदिने बताए

k|]; rf}tf/Lsf] kqsf/ e]63f6 g]skf -Pdfn]_sf pkfWoIf jfdb]j uf}td k|]; rf}tf/L g]kfn sf:sLn] zlgaf/ kf]v/fdf cfof]hgf u/]sf] kqsf/ e]63f6df af]Nb} . tl:a/ M lgdbQ ;'j]bL, kf]v/f, /f;;

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु