सडक र वन मिचेर बनाएका टहरा भत्काइयो

 

cltqmd0fsf/Lsf 6x/f eTsfOof] s~rgk'/sf] eLdbQgu/kflnsf–!* ;fn3f/Ll:yt dx]Gb|gu/ gu/ ljsf; ;ldltsf] hldgdf cltqmd0fsf/Ln] agfPsf 3/ 6x/f dªunaf/ laxfg g]kfn k|x/L / ;z:q k|x/Lsf] 6f]nLn] eTsfpFb} . t:aL/M z]/axfb'/ l;+x, s~rgk'/, /f;;

वैशाख ३०। भक्तपुर, भक्तपुरको अनन्तलिङ्गेश्वर नगरपालिकास्थित गुण्डु क्षेत्रको सडक र वन अतिक्रमण गरी बनाइएका टहरा भत्काइएका छन् ।

बुधबार जिल्ला वन कार्यालय, भक्तपुरको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर र महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरको संयुक्त पहलमा टहरा भत्काइएको हो । वन अतिक्रमण गरी बनाएका टहरा भत्काउन पटक–पटक निर्देशन सहितको सूचना दि“दासमेत अटेर गरेपछि बल प्रयोग गरी भत्काउनु परेको जिल्ला वन अधिकृत सूर्यकान्त सिग्देलले बताए ।

अनन्तलिङ्गेश्वर नगरपालिका र सूर्यविनायक नगरपालिकास्थित सूर्यविनायक हुँदै पाइलटबाबा आश्रम, घ्याम्पेडा“डा सडकको दाया“बाया“ बनाएका घरटहरा भत्काउन गत चैत १४ गते नै सात दिनको म्याद राखी टहरा हटाउने निर्देशन दिइएको थियो ।

नेपाल सरकारले गत वर्ष नै घोषणा गरिसकेकोे राष्ट्रिय प्राणी उद्यान अन्तर्गतका सेतीदेवी सामुदायिक वन र मन्थली सामुदायिक वनमा पर्ने पाइलट बाबा आश्रम वरिपरिको सडक र वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी अनियन्त्रित रुपमा टहरा निर्माण भएका थिए । उक्त स्थानमा अवैधरुपमा ठड्याएका १४ टहरा भत्काइएको हो ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु