यसरी गरियो एसएसपी न्यौपानेको अन्तिम विदाई (फोटोफिचर)

laxman-neupane1भदौ ८ । काठमाडौँ, कैलालीको टिकापुरमा सोमबार हत्या गरिएका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेको दाहसंस्कार भएको छ ।

एसएसपी न्यौपानेलाई सेनाको हेलीकोप्टर मार्फत दिउँसो काठमाडौं ल्याइएको थियो । उनको शवलाई एयरपोर्टबाट गौशाला प्रहरी कार्यालय लगिएको थियो ।

s}nfnLsf] 6Lsfk'/ 36gfdf dfl/Psf g]kfn k|x/Lsf P;P;kL nId0f Gof}kfg]sf] kfly{j z/L/nfO{ uf}znfl:yt dxfgu/Lo k|x/L j[Qdf >åfGhnL lbFb} g]kfn k|x/Lsf k|d'v pk]Gb|sfGt cof{n nufot . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

गौशालामा न्यौपानेलाई श्रद्धाञ्जली दिन सयौँ सर्वसाधारण उपस्थित भएका थिए । पुर्व गृहमन्त्री तथा काँग्रसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला लगायतका नेता पनि उनलाई श्रद्धाञ्जली दिन गौशाला पुगेका थिए ।

s}nfnLsf] 6Lsfk'/ 36gfdf dfl/Psf g]kfn k|x/Lsf P;P;kL nId0f Gof}kfg]sf] kfly{j z/L/nfO{ uf}znfl:yt dxfgu/Lo k|x/L j[Qdf NofPkl5 g]kfn k|x/Lsf] em08f cf]8fpFb} g]kfn k|x/Lsf k|d'v pk]Gb|sfGt cof{n nufot . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

त्यस्तै न्योपानेका परिवार तथा सरक्षा निकायका उच्च अधिकारी पनि श्रद्धाञ्जलीका लागि गौशाला पुुगेका थिए । प्रहरीको टोलीले एसएसपी न्यौपानेलाई विशेष सम्मान सहित पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम सलामी अर्पण गरेको थियो ।

सम्बन्धित शिर्षकहरु